RODO

RODO

INFORMACJA

DLA OSOBY POZOSTAJĄCCEJ W STOSUNKU ZATRUDNIENIA

ORAZ DLA WSPÓŁPRACOWNIKA

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: Rozporządzenie RODO) oraz na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000) – (dalej ustawa UODO)

przekazuję Panu/Pani informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w związku z zawartą z Panem/ Panią umową.

  1. Dane kontaktowe administratora danych:

GLOBAL TECHNIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ SP. K.

SADŁOGOSZCZ 63, 88-192 PIECHCIN

  1. Podstawa prawna przetwarzania danych:

- art. 6 ust. 1 pkt a),b),c),d),f) Rozporządzenia RODO

 

  1. Cel przetwarzania danych:

- zawarcie, wykonanie i rozwiązanie (lub wygaśnięcie) umowy

- wykonywanie obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa, w tym prowadzenie oraz archiwizacja akt osobowych

- wykonywanie czynności związanych z obowiązkami i odpowiedzialnością pracownika (współpracownika), zakazem konkurencji, kwalifikacjami zawodowymi pracownika (współpracownika), w tym realizacją szkoleń

- zarządzanie personelem, planowania i analizy zatrudnienia, zarządzania mieniem powierzonym pracownikowi (współpracownikowi), wypłat i zarządzania wynagrodzeniami, przydzielania zadań, oceny pracownika (współpracownika)

- kontrola i optymalizacja produkcji

- zarządzanie wynikami pracy i rozwojem przedsiębiorstwa, w tym profilowanie zwykłe do celów statystycznych oraz rozwojowych

- wykonywanie czynności związanych z ewentualną odpowiedzialnością pracowników (współpracowników) za wyrządzoną szkodę , odpowiedzialnością pracowników (współpracowników) za powierzone mienie, w tym ustalanie i dochodzenie ewentualnych roszczeń

- wykonywanie obowiązków wynikających z przepisów o: ubezpieczeniu społecznym, ubezpieczeniu zdrowotnym, podatkach, wypadkach przy pracy, zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, rachunkowości, powszechnym obowiązku obrony oraz z innych zobowiązań wywodzących się z obowiązujących regulacji

- organizowanie i współfinansowanie dodatkowych świadczeń dla pracowników (współpracowników) oraz dla członków ich rodzin (np. grupowe ubezpieczenie na życie)

- zapewnienie bezpieczeństwa pracowników (współpracowników) oraz ochrony mienia na terenie zakładu pracy Administratora danych

- zapewnienie ochrony informacji oraz tajemnicy przedsiębiorstwa

- obsługa finansowa, administracyjna oraz informatyczna, w tym założenie i utrzymywanie kont w systemach informatycznych oraz umożliwienie zdalnej pracy

- udostępnianie danych podmiotom upoważnionym do tego na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom, którym podanie danych jest niezbędne ze względu na korzystanie przez pracownika (współpracownika) ze szczególnych uprawnień przewidzianych w odrębnych przepisach prawa

  1. Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Administratora danych:

- zapewnienie organizacji pracy umożliwiającej pełne wykorzystanie czasu,

- zapewnienia bezpieczeństwa Pracowników oraz ochrony mienia Pracodawcy na terenie zakładu pracy Administratora danych

- zarządzanie rozwojem oraz zasobami ludzkimi, w tym podnoszenie kwalifikacji

- prowadzenie działalności gospodarczej Administratora, w zakresie oznaczonym w Polskiej Klasyfikacji Działalności,

- ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa Administratora danych

  1. Odbiorcy danych osobowych:

- Urząd Skarbowy, ZUS, Urząd Statystyczny oraz inne organy prawa publicznego

- podmioty trzecie w związku z wykonywaniem Pana/Pani obowiązków umownych np.: usługi wspólne dla kadr i służb księgowych, dostarczanie szkoleń i kursów zawodowych, rekrutacji i zarządzania kadrami, wsparcie i utrzymanie infrastruktury IT, doradztwo prawne, analiza zachowań użytkowników, obsługa zamówień, weryfikacja zgodności (audyty), szkolenia i rozwój, w tym podmioty zobowiązane do zachowania tajemnicy zawodowej na podstawie odrębnych przepisów,

- podmioty trzecie oferujące dodatkowe świadczenia, takie jak grupowe ubezpieczenia, inne benefity oraz podmioty uczestniczące w organizacji podroży służbowych,

- organy ścigania, sądy powszechne oraz inne organy państwowe, gdy wynika to z obowiązujących przepisów prawa

 

  1. Okres, przez który dane będą przechowywane:

okres obowiązywania umowy, okres przedawnienia roszczeń, oraz obowiązkowy okres przechowywania dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy i akt osobowych, ustalanym zgodnie z odrębnymi przepisami, a także okres przechowywania danych na podstawie przepisów prawa podatkowego oraz przepisów prawa ubezpieczeń społecznych

  1. Informacje pozostałe:

Obecnie nie planujemy przekazywać Państwa danych poza EOG (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Lichtenstein i Islandię).

Nie dokonujemy zautomatyzowanego podejmowania decyzji w Państwa sprawie.

Dodatkowo informuję, iż obowiązek podania danych osobowych przez Pracownika jest wymogiem ustawowym i wynika z art. 6 ust. 1 pkt a),b),c),d),f) Rozporządzenia RODO. Nieprzekazanie danych spowoduje niemożność realizacji zawartej umowy i zawiązanych z nią obowiązków podatkowo – ubezpieczeniowych. Podanie pozostałych danych osobowych (niewynikających z ustawy) jest dobrowolne, a skutkiem odmowy ich podania będzie brak możliwości realizacji poszczególnych, wskazanych wyżej celów przetwarzania danych osobowych.

Ponadto informuję Pana/Panią, że ma Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych (w przypadku jej wyrażenia odrębnym oświadczeniem), a także prawo do ich przenoszenia oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).