KONTRAHENCI

INFORMACJA DLA KONTRAHENTA
DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(dalej: Rozporządzenie RODO) oraz na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych z dnia
10 maja 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000) – (dalej ustawa UODO)
niniejszym przekazuję Panu/Pani informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w związku
z zawartą umową (zwaną dalej umową)/ze współpracą (kooperacją) handlową
1.
Dane kontaktowe administratora danych:
GLOBAL TECHNIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ SP. K.
SADŁOGOSZCZ 63, 88-192 PIECHCIN
2.
Podstawa prawna przetwarzania danych:
- art. 6 ust. 1 pkt b), f) Rozporządzenia RODO
3.
Cel przetwarzania danych:
- wykonanie obowiązków wynikających z umowy
- wykonanie uprawnień wynikających z zawartej umowy, w szczególności w zakresie
dochodzenia roszczeń, w tym również w toku postępowania sądowego
- przesyłanie informacji o usługach i towarach oferowanych przez Administratora
- zapewnienie zachowania tajemnicy przedsiębiorstwa Administratora
- zapewnienie bezpieczeństwa osób i mienia w miejscu prowadzenia działalności przez
Administratora
- spełnienia obowiązków sprawozdawczych i informacyjnych w toku postępowań
prowadzonych przez podmioty publiczne;
4.
Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Administratora danych:
- prowadzenie działalności gospodarczej Administratora, w zakresie oznaczonym w Polskiej
Klasyfikacji Działalności,
- ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa Administratora danych
5.
Odbiorcy danych osobowych:
- podmioty zobowiązane do zachowania tajemnicy zawodowej na podstawie odrębnych
przepisów, w szczególności służby księgowo – kadrowe, kancelarie doradców podatkowych,
zespoły biegłych rewidentów, kancelarie radców prawnych i adwokatów świadczące usługi na
rzecz Administratora na podstawie umowy
- podmioty publiczne, w szczególności organy ścigania, sądy, organy administracji
państwowej, organy podatkowe, rentowe i statystyczne uprawnione do przetwarzania danych
osobowych na podstawie przepisów odrębnych
- klienci, na rzecz których wykonywane są prace ( świadczone usługi) przez podwykonawców
Global Technik Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
6.
Okres, przez który dane będą przechowywane:
- do dnia przedawnienia roszczeń związanych z wykonaniem (niewykonaniem) umowy
- okres wynikający z obowiązku przechowywania dokumentacji związanej z realizacją
umowy, na podstawie przepisów prawa podatkowego lub bilansowego
7.
Informacje pozostałe:
Dodatkowo informuję, iż obowiązek podania danych osobowych przez kontrahenta jest
związany zamiarem zawarcia i wykonania umowy. Przekazanie danych osobowych przez
kontrahenta jest dobrowolne, nie stanowi wymogu ustawowego. Nieprzekazanie danych
spowoduje niemożność zawarcia umowy oraz brak możliwości realizacji poszczególnych,
wskazanych wyżej celów przetwarzania danych osobowych.
Ponadto informuję Pana/Panią, że ma Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych,
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec
ich przetwarzania, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych (w przypadku jej wyrażenia
odrębnym oświadczeniem), a także prawo do ich przenoszenia oraz wniesienia skargi
do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).